دریافت انی مقاله برابری زن و مرد و فقه ... ن

درخواست حذف این مطلب
مقاله برابری زن و مرد و فقه ... ن

مقاله برابری زن و مرد و فقه ... ن

 ... مقاله برابری زن و مرد و فقه ... ن

مقاله برابری زن و مرد و فقه ... ن
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11

فقه ... ن و مسئله برابری

قسمتهایی از متن:

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان ... ن و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت ... و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است.
بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان ... ت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد...

...

متن پایانی مقاله

اگر ... ن خود ـ به مثابه یک گروه ـ در تاویل متون فقهی بخصوص در دوران تدوین نقش‌ داشتند. اگر ... ن از نظر کنترل منابع قدرت در جامعه ـ اعم از منابع مادی و غیر مادی ـ نقش‌ برتر را داشتند، به احتمال زیاد تاویل‌هایی که از متون فقهی عرضه شده است، متفاوت می‌بود. به زبان دیگر فرودستی ... ن یا وضعیت حقیقی ... ن در تاریخ گذشته بوده که در موجب شده تا فرودستی آنها در فقه تجویز شود. با پذیرش این فرودستی در فقه ، این موقعیت از نظر شرعی و حقوقی نیز تثبیت و تحکیم شده است. با تبدیل گزاره‌ها و احکام اعتباری و گمانی فقهی به باور و آنهم باورهای غیر قابل خدشه، دگرگونی در معرفت فقهی به شکل درون فقهی-یا به زبان دیگر به شکل درون زا و خودجوش- بسیار دشوار به نظر می آید. اما با افزایش‌ مشارکت ... ن در عرصه‌ی اجتماعی و افزایش‌ نقش‌ آن‌ها در تولید معرفت و مخاطب قرار گرفتن آن‌ها در جامعه، دگرگونی در ... شه فقیهان بعید نیست. هم اکنون جامعه ایران-هر چند محدود- شاهد عرضه‌ی تاویل‌های جدیدی از متون است که دارای ناسازگاری با تاویل‌های گذشته‌گان است. به نظر میرسد با دگرگونی در وضعیت حقیقی ... ن که بطور بین المللی و جبری در حال تحقق است، اعتبار احکام فقهی خاص ... ن نیز به تدریج به مورد پرسش قرار میگیرد. دگرگونی در وضعیت حقیقی و حقوقی ... ن ایران که اغلب خارج از اراده افراد و نخبگان مذهبی و ... به شکل بین المللی در جریان است، نشانه‌ی یک دگرگونی اساسی در جامعه و انتقال به مدار دیگری از توسعه‌ی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

منابع

 ... مقاله برابری زن و مرد و فقه ... ن