طرح توجیهی تولید سولفات سدیم  

درخواست حذف این مطلب
طرح توجیهی تولید سولفات سدیم معرفی محصول: سولفات سدیم با فرمول na2so4 از املاح ف ... ی اسید سولفوریک است. به شکل پودر و بلورهای درشت شفاف بر حسب اینکه انیدرید یا هیدراته باشد دیده می شود. در مجاورت هوا می شکافد و آبی را که موجب تبلور آن شده از دست می دهد و در آب به تدریج با پایین آمدن درجه حرارت، حل می شود. ممکن است به عنوان ...

ادامه مطلب  

طرح توجیهی تولید سولفات سدیم  

درخواست حذف این مطلب
طرح توجیهی تولید سولفات سدیم معرفی محصول: سولفات سدیم با فرمول na2so4 از املاح ف ... ی اسید سولفوریک است. به شکل پودر و بلورهای درشت شفاف بر حسب اینکه انیدرید یا هیدراته باشد دیده می شود. در مجاورت هوا می شکافد و آبی را که موجب تبلور آن شده از دست می دهد و در آب به تدریج با پایین آمدن درجه حرارت، حل می شود. ممکن است به عنوان ...      

ادامه مطلب  

دیگ بخار و تاسیسات ((رسوب و خورد ... در سمت آتش))  

درخواست حذف این مطلب
دیگ بخار و تاسیسات ((رسوب و خورد ... در سمت آتش)) دیگ بخار و تاسیسات ((رسوب و خورد ... در سمت آتش)) تمام سوخت های تجاری، بجز گازهای طبیعی، شامل موادی هستند که باعث رسوب و خورد ... بر روی سطوح داغ دیگ های بخار می شوند. پاک سازی رسوبات مست ... م خارج ... مکرر دیگ از سرویس، جهت آماده سازی و بهره برداری موثر از آن است. خورد ... خود نیز منجر به ... رسوبات ناشی از خورد ... و بستن دیگ جهت تمیز ... سطوح و صرف هزینه های سن ... ن تعمیرات می گردد. البته همه سوخت ها عامل خورد ... ن

ادامه مطلب  

طرح توجیهی تولید سولفات سدیم  

درخواست حذف این مطلب
طرح توجیهی تولید سولفات سدیم معرفی محصول: سولفات سدیم با فرمول na2so4 از املاح ف ... ی اسید سولفوریک است.سولفات سدیم به شکل پودر و بلورهای درشت شفاف بر حسب اینکه انیدرید یا هیدراته باشد دیده می شود.سولفات سدیم در مجاورت هوا می شکافد و آبی را که موجب تبلور آن شده از دست می دهد و در آب به تدریج با پایین آمدن درجه حرارت، حل می شود. ممکن است به عنوان ...      

ادامه مطلب  

طرح توجیهی تولید سولفات سدیم  

درخواست حذف این مطلب
طرح توجیهی تولید سولفات سدیم معرفی محصول: سولفات سدیم با فرمول na2so4 از املاح ف ... ی اسید سولفوریک است.سولفات سدیم به شکل پودر و بلورهای درشت شفاف بر حسب اینکه انیدرید یا هیدراته باشد دیده می شود.سولفات سدیم در مجاورت هوا می شکافد و آبی را که موجب تبلور آن شده از دست می دهد و در آب به تدریج با پایین آمدن درجه حرارت، حل می شود. ممکن است به عنوان ...

ادامه مطلب