سوالات !!! پیام نور  

درخواست حذف این مطلب
سوالات پیام نور - بانک سوالات !!! پیام نور - سوال پیام نور -سوالات جدید پیام نور-بانک سوالات پیام نور-نمونه سوالات پیام نور - !!! ید سوالات پیام نور-فروش سوالات پیام نور-نمونه سوالات نيمسال دوم 95-94 پیام نور+ پاسخنامه-سوالات نيمسال دوم ۹۵ – ۹۴ !!! پیام نور + پاسخنامه  (بــدون هیچگــــــونـه آرم و نشان تبلیغاتی)-نمونه سوالات پیام نور-نمونه سوالات پیام نور- !!! ید نمونه سوالات پیام نور- فروش پکیج کامل نمونه سوالات پیام نور- پکیج کامل نمونه سوالات پیام

ادامه مطلب  

!!! رایگان نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه  

درخواست حذف این مطلب
نمونه سوالات پیام نور-نمونه سوالات پیام نور نيمسال دوم 94-95-نمونه سوالات پیام نور-نمونه سوالات پیام نور-نمونه سوالات پیام نور- !!! ید نمونه سوالات پیام نور- فروش پکیج کامل نمونه سوالات پیام نور- پکیج کامل نمونه سوالات پیام نورنمونه سوالات پیام نور- !!! ید نمونه سوالات پیام نور-فروش پکیج کامل نمونه سوالات پیام نور- !!! نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه- !!! کتابچه نمونه سوالات پیام نور--سوالات نيمسال تابستان ۹۴ !!! پیام نور + پاسخنامه- !!! رایگان نمونه

ادامه مطلب  

نمونه سوالات پیام نور-نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95  

درخواست حذف این مطلب
نمونه سوالات پیام نور-نمونه سوالات پیام نور نيمسال دوم 94-95-نمونه سوالات پیام نور-نمونه سوالات پیام نور-نمونه سوالات پیام نور- !!! ید نمونه سوالات پیام نور- فروش پکیج کامل نمونه سوالات پیام نور- پکیج کامل نمونه سوالات پیام نورنمونه سوالات پیام نور- !!! ید نمونه سوالات پیام نور-فروش پکیج کامل نمونه سوالات پیام نور- !!! نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه- !!! کتابچه نمونه سوالات پیام نور--سوالات نيمسال تابستان ۹۴ !!! پیام نور + پاسخنامه- !!! رایگان نمونه

ادامه مطلب  

!!! رایگان سوالات !!! پیام نور  

درخواست حذف این مطلب
سوالات پیام نور - بانک سوالات !!! پیام نور - سوال پیام نور -سوالات جدید پیام نور-بانک سوالات پیام نور-نمونه سوالات پیام نور - !!! ید سوالات پیام نور-فروش سوالات پیام نور-نمونه سوالات نيمسال دوم 95-94 پیام نور+ پاسخنامه-سوالات نيمسال دوم ۹۵ – ۹۴ !!! پیام نور + پاسخنامه  (بــدون هیچگــــــونـه آرم و نشان تبلیغاتی)-نمونه سوالات پیام نور-نمونه سوالات پیام نور- !!! ید نمونه سوالات پیام نور- فروش پکیج کامل نمونه سوالات پیام نور- پکیج کامل نمونه سوالات پیام

ادامه مطلب  

سوالات پیام نور - بانک سوالات !!! پیام نور  

درخواست حذف این مطلب
سوالات پیام نور - بانک سوالات !!! پیام نور - سوال پیام نور -سوالات جدید پیام نور-بانک سوالات پیام نور-نمونه سوالات پیام نور - !!! ید سوالات پیام نور-فروش سوالات پیام نور- نمونه سوالات نيمسال دوم 95-94 پیام نور+ پاسخنامه -سوالات نيمسال دوم ۹۵ – ۹۴ !!! پیام نور + پاسخنامه  (بــدون هیچگــــــونـه آرم و نشان تبلیغاتی) -نمونه سوالات پیام نور-نمونه سوالات پیام نور- !!! ید نمونه سوالات پیام نور- فروش پکیج کامل نمونه سوالات پیام نور- پکیج کامل نمونه سوالات پیام

ادامه مطلب  

!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی تربیت-بدنی-و-علوم-ورزشی-ورودی-93-وقبل  

درخواست حذف این مطلب
!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی تربیت-بدنی-و-علوم-ورزشی-ورودی-93-وقبل ردیف کد درس نام درس 1 1215001 نمونه سوال درس آمادگی جسمانی 188-89-نيمسال-اول****88-89-نيمسال-دوم****89-90-نيمسال-دوم90-91-نيمسال-اول****90-91-نيمسال-دوم****91-92-نيمسال-اول91-92-نيمسال-دوم****92-93-نيمسال-اول****92-93-نيمسال-دوم93-94-نيمسال-اول****93-94-نيمسال-دوم****94-95-نيمسال-اول94-95-نيمسال-دومرشته ی تربیت-بدنی-و-علوم-ورزشی-ورودی-93-وقبل 2 1215160 نمونه سوال درس آناتومی انسانی89-90-نيمسال-اول****89-90-نيمسال

ادامه مطلب  

!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی جامعه-شناسی-ورودی-87به-بعد  

درخواست حذف این مطلب
!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی جامعه-شناسی-ورودی-87به-بعد ردیف کد درس نام درس 1 1117120 نمونه سوال درس آمار در علوم اجتماعی89-90-نيمسال-اول****89-90-نيمسال-تابستان****89-90-نيمسال-دوم90-91-نيمسال-اول****90-91-نيمسال-تابستان****90-91-نيمسال-دوم91-92-نيمسال-اول****91-92-نيمسال-تابستان****91-92-نيمسال-دوم92-93-نيمسال-اول****92-93-نيمسال-دوم****93-94-نيمسال-تابستان93-94-نيمسال-دوم****94-95-نيمسال-اول****94-95-نيمسال-دومرشته ی جامعه-شناسی-ورودی-87به-بعد 2 1222036 نمونه سوال درس بررسی مس

ادامه مطلب  

!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی آموزش-زبان-انگلیسی  

درخواست حذف این مطلب
!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی آموزش-زبان-انگلیسی ردیف کد درس نام درس 1 1212092 نمونه سوال درس آزمون سازی زبان انگلیسی88-89-نيمسال-تابستان****88-89-نيمسال-دوم****89-90-نيمسال-اول89-90-نيمسال-تابستان****89-90-نيمسال-دوم****90-91-نيمسال-اول90-91-نيمسال-تابستان****90-91-نيمسال-دوم****91-92-نيمسال-اول91-92-نيمسال-تابستان****91-92-نيمسال-دوم****92-93-نيمسال-اول92-93-نيمسال-تابستان****92-93-نيمسال-دوم****93-94-نيمسال-اول93-94-نيمسال-تابستان****93-94-نيمسال-دوم****94-95-نيمسال-اول94-95-نيمسال-

ادامه مطلب  

!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی آموزش-وبهسازی-منابع-انسانی  

درخواست حذف این مطلب
!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی آموزش-وبهسازی-منابع-انسانی ردیف کد درس نام درس 1 1115010 نمونه سوال درس کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت آموزشی88-89-نيمسال-اول****88-89-نيمسال-دوم****89-90-نيمسال-اول89-90-نيمسال-دوم****90-91-نيمسال-دوم****91-92-نيمسال-اول91-92-نيمسال-دوم****92-93-نيمسال-اول****92-93-نيمسال-دوم93-94-نيمسال-اول****93-94-نيمسال-تابستان****93-94-نيمسال-دوم94-95-نيمسال-اول****94-95-نيمسال-تابستان****94-95-نيمسال-دومرشته ی آموزش-وبهسازی-منابع-انسانی 2 1211012 نمونه سوا

ادامه مطلب  

!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی حقوق-خصوصی  

درخواست حذف این مطلب
!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی حقوق-خصوصی ردیف کد درس نام درس 1 1223159 نمونه سوال درس آئین نگارش آراء قضائی89-90-نيمسال-اول****89-90-نيمسال-دوم****90-91-نيمسال-اولرشته ی حقوق-خصوصی 2 1223143 نمونه سوال درس آیین دادرسی مدنی89-90-نيمسال-اول****89-90-نيمسال-دوم****90-91-نيمسال-اول93-94-نيمسال-اول****94-95-نيمسال-تابستانرشته ی حقوق-خصوصی 3 1223053 نمونه سوال درس آیین دادرسی مدنی388-89-نيمسال-اول****88-89-نيمسال-تابستان****88-89-نيمسال-دوم89-90-نيمسال-اول****89-90-نيمسال-تابستان****

ادامه مطلب  

!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی جغرافیا-جغرافیا-و-برنامه-ریزی-شهری  

درخواست حذف این مطلب
!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی جغرافیا-جغرافیا-و-برنامه-ریزی-شهری ردیف کد درس نام درس 1 1511017 نمونه سوال درس itفناوری اطلاعات89-90-نيمسال-اول****89-90-نيمسال-دوم****90-91-نيمسال-اول90-91-نيمسال-دوم****91-92-نيمسال-اول****91-92-نيمسال-دوم92-93-نيمسال-اول****92-93-نيمسال-دوم****93-94-نيمسال-اول93-94-نيمسال-دوم****94-95-نيمسال-اول****94-95-نيمسال-دومرشته ی جغرافیا-جغرافیا-و-برنامه-ریزی-شهری 2 1216312 نمونه سوال درس اصول و روش های برنامه ریزی مجتمع های زیستی89-90-نيمسال-اول****

ادامه مطلب  

!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی روانشناسی-بالینی  

درخواست حذف این مطلب
!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی روانشناسی-بالینی ردیف کد درس نام درس 1 1217011 نمونه سوال درس روش تحقیق در روانشناسی88-89-نيمسال-دوم****89-90-نيمسال-اول****90-91-نيمسال-اول90-91-نيمسال-دوم****91-92-نيمسال-اول****92-93-نيمسال-اول92-93-نيمسال-دوم****93-94-نيمسال-اول****93-94-نيمسال-دوم94-95-نيمسال-اول****94-95-نيمسال-دومرشته ی روانشناسی-بالینی 2 1217014 نمونه سوال درس شناخت نظریه ها و مفاهیم88-89-نيمسال-اول****88-89-نيمسال-تابستان****88-89-نيمسال-دوم89-90-نيمسال-اول****89-90-نيمسال-تا

ادامه مطلب  

!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی اخلاق-گرایش-اخلاق- !!! ی  

درخواست حذف این مطلب
!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی اخلاق-گرایش-اخلاق- !!! ی ردیف کد درس نام درس 1 1220145 نمونه سوال درس آشنایی با تاریخ و روش های تفسیر قرآن88-89-نيمسال-اول****88-89-نيمسال-تابستان****88-89-نيمسال-دوم89-90-نيمسال-اول****89-90-نيمسال-تابستان****89-90-نيمسال-دوم90-91-نيمسال-اول****90-91-نيمسال-تابستان****90-91-نيمسال-دوم91-92-نيمسال-اول****91-92-نيمسال-تابستان****91-92-نيمسال-دوم92-93-نيمسال-اول****92-93-نيمسال-تابستان****92-93-نيمسال-دوم93-94-نيمسال-اول****93-94-نيمسال-تابستان****93-94-نیمسا

ادامه مطلب  

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95  

درخواست حذف این مطلب
نمونه سوالات پیام نور نيمسال دوم 94-95-نمونه سوالات پیام نور-نمونه سوالات پیام نور-نمونه سوالات پیام نور- !!! ید نمونه سوالات پیام نور- فروش پکیج کامل نمونه سوالات پیام نور- پکیج کامل نمونه سوالات پیام نورنمونه سوالات پیام نور- !!! ید نمونه سوالات پیام نور-فروش پکیج کامل نمونه سوالات پیام نور- !!! نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه- !!! کتابچه نمونه سوالات پیام نور--سوالات نيمسال تابستان ۹۴ !!! پیام نور + پاسخنامه- !!! رایگان نمونه سوالات پیام نور با پاس

ادامه مطلب  

!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی زبان-شناسی-همگانی  

درخواست حذف این مطلب
!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی زبان-شناسی-همگانی ردیف کد درس نام درس 1 1212075 نمونه سوال درس آواشناسی انگلیسی89-90-نيمسال-اول****89-90-نيمسال-دوم****90-91-نيمسال-اول90-91-نيمسال-تابستان****90-91-نيمسال-دوم****91-92-نيمسال-اول91-92-نيمسال-تابستان****91-92-نيمسال-دوم****92-93-نيمسال-اول92-93-نيمسال-تابستان****92-93-نيمسال-دوم****93-94-نيمسال-اول93-94-نيمسال-تابستان****93-94-نيمسال-دوم****94-95-نيمسال-اول94-95-نيمسال-دومرشته ی زبان-شناسی-همگانی 2 1212217 نمونه سوال درس آواشناسی زبان

ادامه مطلب  

!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی جغرافیا-طبیعی-اقلیم-شناسی-در-برنامه-ریزی-محیطی  

درخواست حذف این مطلب
!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی جغرافیا-طبیعی-اقلیم-شناسی-در-برنامه-ریزی-محیطی ردیف کد درس نام درس 1 1216109 نمونه سوال درس آب و هواشناسی دینامیکی90-91-نيمسال-اول****90-91-نيمسال-دوم****91-92-نيمسال-اول91-92-نيمسال-تابستان****92-93-نيمسال-اول****92-93-نيمسال-دوم93-94-نيمسال-دوم****94-95-نيمسال-اول****94-95-نيمسال-دومرشته ی جغرافیا-طبیعی-اقلیم-شناسی-در-برنامه-ریزی-محیطی 2 1216488 نمونه سوال درس اقلیم شناسی دینامیک90-91-نيمسال-اول****91-92-نيمسال-تابستان****92-93-نيمسال

ادامه مطلب  

!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی آسیب-شناسی-ورزشی-و-حرکات-اصلاحی-حرکات-اصلاحی  

درخواست حذف این مطلب
!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی آسیب-شناسی-ورزشی-و-حرکات-اصلاحی-حرکات-اصلاحی ردیف کد درس نام درس 1 1215008 نمونه سوال درس حرکات شناسی ورزشی88-89-نيمسال-اول****88-89-نيمسال-تابستان****88-89-نيمسال-دوم89-90-نيمسال-اول****89-90-نيمسال-تابستان****89-90-نيمسال-دوم90-91-نيمسال-اول****90-91-نيمسال-دوم****91-92-نيمسال-اول91-92-نيمسال-تابستان****91-92-نيمسال-دوم****92-93-نيمسال-اول92-93-نيمسال-تابستان****92-93-نيمسال-دوم****93-94-نيمسال-اول93-94-نيمسال-تابستان****93-94-نيمسال-دوم****94-95-نیمسا

ادامه مطلب  

!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی شیمی-گرایش-شیمی-فیزیک  

درخواست حذف این مطلب
!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی شیمی-گرایش-شیمی-فیزیک ردیف کد درس نام درس 1 1114151 نمونه سوال درس الکتروشیمی پیشرفته89-90-نيمسال-اول****89-90-نيمسال-دوم****90-91-نيمسال-اولرشته ی شیمی-گرایش-شیمی-فیزیک 2 1114145 نمونه سوال درس ترمودینامیک آماری189-90-نيمسال-اول****89-90-نيمسال-دوم****90-91-نيمسال-اول90-91-نيمسال-دوم****92-93-نيمسال-دوم****93-94-نيمسال-دومرشته ی شیمی-گرایش-شیمی-فیزیک 3 1114147 نمونه سوال درس سنتیک شیمیایی پیشرفته89-90-نيمسال-اول****90-91-نيمسال-اول****90-91-ن

ادامه مطلب  

!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی رشته-فیتوشیمی  

درخواست حذف این مطلب
!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی رشته-فیتوشیمی ردیف کد درس نام درس 1 1114047 نمونه سوال درس جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی88-89-نيمسال-اول****88-89-نيمسال-دوم****89-90-نيمسال-اول89-90-نيمسال-دوم****90-91-نيمسال-اول****90-91-نيمسال-دوم91-92-نيمسال-اول****91-92-نيمسال-دوم****92-93-نيمسال-اول92-93-نيمسال-دوم****93-94-نيمسال-اول****93-94-نيمسال-دوم94-95-نيمسال-اول****94-95-نيمسال-دومرشته ی رشته-فیتوشیمی 2 1114098 نمونه سوال درس شیمی آلی پیشرفته89-90-نيمسال-اول****89-90-نيمسال-دوم****90-91-نیمس

ادامه مطلب  

!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی زبان-و-ادبیات-عربی-گرایش-ادبیات-عربی  

درخواست حذف این مطلب
!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی زبان-و-ادبیات-عربی-گرایش-ادبیات-عربی ردیف کد درس نام درس 1 1230127 نمونه سوال درس ادبیات تطبیقی آموزش محور93-94-نيمسال-اول****93-94-نيمسال-دوم****94-95-نيمسال-دومرشته ی زبان-و-ادبیات-عربی-گرایش-ادبیات-عربی 2 1230071 نمونه سوال درس ادبیات داستانی90-91-نيمسال-دوم****91-92-نيمسال-اول****92-93-نيمسال-دوم93-94-نيمسال-اول****94-95-نيمسال-دومرشته ی زبان-و-ادبیات-عربی-گرایش-ادبیات-عربی 3 1230072 نمونه سوال درس ادبیات عرفانی90-91-نيمسال-دوم**

ادامه مطلب  

!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی زبان-و-ادبیات-فارسی  

درخواست حذف این مطلب
!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی زبان-و-ادبیات-فارسی ردیف کد درس نام درس 1 1213038 نمونه سوال درس بدیع88-89-نيمسال-اول****88-89-نيمسال-تابستان****88-89-نيمسال-دوم89-90-نيمسال-اول****89-90-نيمسال-تابستان****89-90-نيمسال-دوم90-91-نيمسال-اول****90-91-نيمسال-دوم****91-92-نيمسال-تابستان91-92-نيمسال-دوم****92-93-نيمسال-اول****92-93-نيمسال-دوم93-94-نيمسال-اول****93-94-نيمسال-تابستان****93-94-نيمسال-دوم94-95-نيمسال-اول****94-95-نيمسال-تابستانرشته ی زبان-و-ادبیات-فارسی 2 1213266 نمونه سوال درس بل

ادامه مطلب  

!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی مدیریت-آموزشی  

درخواست حذف این مطلب
!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی مدیریت-آموزشی ردیف کد درس نام درس 1 1211417 نمونه سوال درس اصول برنامه ریزی آموزشی89-90-نيمسال-اول****89-90-نيمسال-دوم****90-91-نيمسال-اول91-92-نيمسال-اول****92-93-نيمسال-دوم****93-94-نيمسال-اول93-94-نيمسال-تابستان****93-94-نيمسال-دوم****94-95-نيمسال-تابستان94-95-نيمسال-دومرشته ی مدیریت-آموزشی 2 1211024 نمونه سوال درس اصول مدیریت آموزشی88-89-نيمسال-اول****88-89-نيمسال-تابستان****88-89-نيمسال-دوم89-90-نيمسال-اول****89-90-نيمسال-تابستان****89-90-نيمسال

ادامه مطلب  

!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی زیست-شناسی-ژنتیک  

درخواست حذف این مطلب
!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی زیست-شناسی-ژنتیک ردیف کد درس نام درس 1 1112016 نمونه سوال درس زیست شناسی سلولی و مولکولی88-89-نيمسال-اول****88-89-نيمسال-تابستان****88-89-نيمسال-دوم89-90-نيمسال-اول****89-90-نيمسال-تابستان****89-90-نيمسال-دوم90-91-نيمسال-اول****90-91-نيمسال-دوم****91-92-نيمسال-اول91-92-نيمسال-دوم****92-93-نيمسال-اول****93-94-نيمسال-اول93-94-نيمسال-تابستان****93-94-نيمسال-دوم****94-95-نيمسال-اول94-95-نيمسال-تابستان****94-95-نيمسال-دومرشته ی زیست-شناسی-ژنتیک 2 1112018 نمونه

ادامه مطلب  

!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی روانشناسی-عمومی  

درخواست حذف این مطلب
!!! نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی روانشناسی-عمومی ردیف کد درس نام درس 1 1217075 نمونه سوال درس انگیزش و هیجان90-91-نيمسال-اول****90-91-نيمسال-دوم****91-92-نيمسال-اول91-92-نيمسال-دوم****92-93-نيمسال-اول****92-93-نيمسال-دوم93-94-نيمسال-اول****94-95-نيمسال-اول****94-95-نيمسال-دومرشته ی روانشناسی-عمومی 2 1217087 نمونه سوال درس بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی90-91-نيمسال-اول****91-92-نيمسال-تابستان****91-92-نيمسال-دوم92-93-نيمسال-اول****93-94-نيمسال-اول****93-94-نيمسال-دوم94-95-نيمسال-

ادامه مطلب  

... نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی علوم- ...  

درخواست حذف این مطلب
... نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی علوم- ... ردیف کد درس نام درس 1 1231068 نمونه سوال درس افکار ... در ایران و جهان ... 90-91-نيمسال-اولرشته ی علوم- ... 2 1231068 نمونه سوال درس افکار ... در ایران وجهان ... 90-91-نيمسال-اولرشته ی علوم- ... 3 1231006 نمونه سوال درس ... شه ... در غرب الف88-89-نيمسال-اول****88-89-نيمسال-تابستان****88-89-نيمسال-دوم89-90-نيمسال-اول****89-90-نيمسال-تابستان****89-90-نيمسال-دوم90-91-نيمسال-اول****90-91-نيمسال-دوم****91-92-نيمسال-اول91-92-نيمسال-تابستان****91-92-نيمسال-دوم**

ادامه مطلب  

... نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی تاریخ-گرایش-تاریخ-ایران- ... ی  

درخواست حذف این مطلب
... نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی تاریخ-گرایش-تاریخ-ایران- ... ی ردیف کد درس نام درس 1 1229077 نمونه سوال درس ایران در عهد قاجاریه با تکیه بر مناسبات خارجی و نهضت مشروطیت90-91-نيمسال-اول****93-94-نيمسال-اول****94-95-نيمسال-اول94-95-نيمسال-دومرشته ی تاریخ-گرایش-تاریخ-ایران- ... ی 2 1229080 نمونه سوال درس بررسی ... های مردمی یک صد ساله اخیر به طور خاص انقلاب ... ی89-90-نيمسال-اول****89-90-نيمسال-دوم****90-91-نيمسال-اول92-93-نيمسال-دوم****94-95-نيمسال-اولرشته ی تاریخ-گرایش-ت

ادامه مطلب  

... نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی فلسفه-و-حکمت- ... ی  

درخواست حذف این مطلب
... نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی فلسفه-و-حکمت- ... ی ردیف کد درس نام درس 1 1212247 نمونه سوال درس زبان خارجه90-91-نيمسال-اول****90-91-نيمسال-دوم****91-92-نيمسال-اول93-94-نيمسال-اول****94-95-نيمسال-تابستانرشته ی فلسفه-و-حکمت- ... ی 2 1212248 نمونه سوال درس فلصفه ملاصدرا 189-90-نيمسال-اول****90-91-نيمسال-اول****90-91-نيمسال-دوم91-92-نيمسال-اول****92-93-نيمسال-دوم****93-94-نيمسال-اول94-95-نيمسال-اول****94-95-نيمسال-تابستانرشته ی فلسفه-و-حکمت- ... ی 3 1220308 نمونه سوال درس منطق قدیم89-90-نیمسا

ادامه مطلب  

... نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی زیست-شناسی-بیوشیمی  

درخواست حذف این مطلب
... نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی زیست-شناسی-بیوشیمی ردیف کد درس نام درس 1 1117105 نمونه سوال درس آمار پیشرفته و احتمال در زیست شناسی89-90-نيمسال-اول****89-90-نيمسال-دوم****90-91-نيمسال-اول91-92-نيمسال-اول****93-94-نيمسال-اول****93-94-نيمسال-دوم94-95-نيمسال-اول****94-95-نيمسال-دومرشته ی زیست-شناسی-بیوشیمی 2 1112142 نمونه سوال درس آنزیمولوژی90-91-نيمسال-اول****93-94-نيمسال-دوم****94-95-نيمسال-اولرشته ی زیست-شناسی-بیوشیمی 3 1112151 نمونه سوال درس بیوتکنولوژی89-90-نيمسال-اول****89

ادامه مطلب  

... نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی علوم-اقتصادی  

درخواست حذف این مطلب
... نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی علوم-اقتصادی ردیف کد درس نام درس 1 1221137 نمونه سوال درس اقتصاد پولی89-90-نيمسال-اول****89-90-نيمسال-دوم****90-91-نيمسال-اول90-91-نيمسال-دوم****93-94-نيمسال-دوم****94-95-نيمسال-اول94-95-نيمسال-دومرشته ی علوم-اقتصادی 2 1221135 نمونه سوال درس اقتصاد توسعه89-90-نيمسال-اول****89-90-نيمسال-دوم****90-91-نيمسال-اول90-91-نيمسال-دوم****93-94-نيمسال-دوم****94-95-نيمسال-اول94-95-نيمسال-دومرشته ی علوم-اقتصادی 3 1221168 نمونه سوال درس اقتصاد حقوق89-90-نيمسال-اول*

ادامه مطلب  

... نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی زمین-شناسی-اقتصادی  

درخواست حذف این مطلب
... نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی زمین-شناسی-اقتصادی ردیف کد درس نام درس 1 1116033 نمونه سوال درس تخمین و ارزی ... ذخایر معدنی88-89-نيمسال-اول****88-89-نيمسال-دوم****89-90-نيمسال-اول89-90-نيمسال-دوم****90-91-نيمسال-اول****91-92-نيمسال-اول91-92-نيمسال-دوم****92-93-نيمسال-اول****94-95-نيمسال-دومرشته ی زمین-شناسی-اقتصادی 2 1116042 نمونه سوال درس مینرالوگرافی89-90-نيمسال-اول****89-90-نيمسال-دوم****90-91-نيمسال-اول91-92-نيمسال-اول****91-92-نيمسال-دوم****92-93-نيمسال-اولرشته ی زمین-شناسی-اق

ادامه مطلب